[compilation] 송창식 골든포크 (1989 한양음반)

발매:
CD    1989.08.11 한양음반 (HYCD-0009) 
TAPE 1995.06.14 한양음반 (HRC-0009) 
CD    1998.04.28 예전미디어 (JYCD-003)

 
CD    1989.08.11 한양음반 (HYCD-0009) 

Tracks 
 Disc 1
 1. 피리부는 사나이 (작사:송창식 작곡:송창식 편곡:송창식)   2:47 
 2. 한번쯤 (작사:송창식 작곡:송창식 편곡:송창식)                2:42 
 3. 맨 처음 고백 (작사:송창식 작곡:송창식 편곡:송창식)        3:38 
 4. 한 걸음만                                                                 2:20 
 5. 간다시면                                                                  3:33 
 6. 이슬비 (작사:송창식 작곡:송창식 편곡:송창식)                3:51 
 7. 손을 잡고 걸어요                                                       2:30 
 8. 둘이 둘이만                                                              3:29 
 9. 새는 (작사:송창식 작곡:송창식 편곡:송창식)                  4:17 
10. 그대 있음에 (작사:김남조 작곡:송창식 편곡:송창식)        3:00 
11. 새벽길                                                                    3:04 
12. 가위 바위 보 (작사:송창식 작곡:송창식)                        3:17 
13. 걷지 말고 뛰어라                                                      3:16 
14. 하얀 손수건                                                             2:52 
15. 동요 메들리                                                             4:41 


                                   

 
[compilation] 송창식 골든포크 (1989 한양음반) 전곡 연속듣기
 
Posted by 팬더54

댓글을 달아 주세요